Distribuce pojištění má nový zákon.

Distribuce pojištění má nový  Zákon o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb.

Začátkem ledna 2018 zákon schválila vláda, v květnu 2018 prošel poslaneckou sněmovnou. Senát se k zákonu v 30denní lhůtě nestihl shodnout na žádném stanovisku. Ve středu 1. 8. 2018 novelu podepsal prezident republiky. Účinnost zákona je od 1. prosince 2018.

Co se nás nejvíce ze zákona dotýká:

Nové typy pojišťovacích zprostředkovatelů (I)(§ 5):
 

Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění:

 • samostatný zprostředkovatel (SZ) může spolupracovat s více POJ, je odpovědný za sebe a své vázané zástupce

 • vázaný zástupce (VZ) může zastupovat pouze jednoho zastoupeného (POJ nebo SZ), který za něj odpovídá, nemůže mít své další vázané zástupce

 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel (DPZ)   

 • zahraniční pojišťovací zprostředkovatel se sídlem v jiném členském státě (ZPZ)

 

Zákaz kumulace jednotlivých oprávnění v rámci téže osoby

 •  lze však kombinovat napříč sektory (např. SZ podle ZSÚ a VZ podle ZDPZ)


Pojišťovna při zprostředkování (cizího) pojištění

 •  nemusí mít oprávnění ke zprostředkování pojištění, ale použijí se na ni obdobně ustanovení o SZ (s výjimkou ustanovení o udělení a odnětí oprávnění, zápisu do registru, některých ustanovení o dohledu apod.)


1. Samostatný zprostředkovatel

 •  sídlo na území ČR
 •  důvěryhodnost (v případě PO člen stat. org. a také ovládající osoba)
 •  odborná způsobilost (v případě PO člen stat. org., pokud skutečně řídí zprostředkování pojištění nebo je za ně odpovědný)
 •  povinné pojištění
 •  údaje o žadateli umožňují identifikovat žadatele v základním registru
 •  absence jiného oprávnění ke zprostředkování pojištění
 •  úzké propojení nebo podíl vyšší než 10 % nebrání účinnému výkonu dohledu

Řízení o žádosti

 •  náležitosti stanoví vyhláška č. 196/2018 Sb.
 •  správní poplatek za přijetí žádosti 10 000 Kč
 •  pozitivní rozhodnutí se nevyhotovuje, pouze se provede zápis do registru
 •  povinnost oznamovat ČNB změny prostřednictvím systému REGIS

2. Vázaný zástupce

 •  údaje o žadateli umožňují identifikovat žadatele v základním registru
 •  absence jiného oprávnění ke zprostředkování pojištění
 •  jiné podmínky ČNB nezkoumá, odpovědnost za jejich splnění nese zastoupený (sídlo v ČR, úzké propojení nebo podíl vyšší než 10 % nebrání účinnému výkonu dohledu)

Princip jediného zastoupeného

 •  zastoupeným může být pojišťovna nebo SZ
 •  v případě oznámení více zastoupenými se zapíše pro prvního z nich

Oznámení vázaného zástupce

 •  podává zastoupený prostřednictvím systému REGIS
 •  správní poplatek za provedení zápisu 2 000 Kč
 •  (ne)provedení zápisu se pouze oznamuje zastoupenému, nesouhlasí-li zastoupený, vydá se správní rozhodnutí

3. Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

 •  doplňkový charakter pojištění ve vztahu k dodávanému zboží nebo poskytované službě
 •  doplňkový charakter zprostředkování ve vztahu k ostatní činnosti DPZ
 •  nelze kombinovat s bankovní licencí nebo povolením OCP
 •  podobný režim jako vázaný zástupce, ale může jednat jménem několika zastoupených, oznamování probíhá ve vztahu ke každému zastoupenému zvlášť

Režim DPZ je třeba odlišovat od omezené působnosti podle § 3/2

 •  i tam je podmínkou doplňkový charakter, ale platí navíc omezení týkající se druhu pojištění a výše pojistného
 •  vada, ztráta nebo nevyužití zboží nebo služby, poškození zavazadla, cestování
 •  600 EUR/rok nebo 200 EUR, jestliže nepřesáhne 3 měsíce
 •  osoby podle § 3 odst. 2 se nezapisují do registru a dopadají na ně pouze vybraná ustanovení


Trvání a prodlužování oprávnění

 •  oprávnění trvá do konce následujícího kalendářního roku (není vyloučeno, aby ze stanovených důvodů zaniklo dříve)
 •  oprávnění může být prodlouženo o další kalendářní rok zaplacením správního poplatku

       - SZ:    5 000 Kč
       - VZ:    1 000 Kč
       - DPZ: 1 000 Kč ve vztahu ke každému zastoupenému

 •  správní poplatek za prodloužení je splatný nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dní před koncem dosavadního oprávnění

Odbornost a důvěryhodnost (I) odborná způsobilost (§ 55 a 56)

 •  odborná způsobilost (odbornost) = získání všeobecných znalostí + získání a prohlubování odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění
 •  nové pojetí odborné způsobilosti - mělká odbornost pro všechny segmenty pojištění -> hlubší znalosti a dovednosti podle skupin odbornosti
 •  vyžadována minimální úroveň odborné způsobilosti – pro všechny, kdo distribuují, nebo jsou za tuto činnost odpovědni
 •  odbornost prokazována při vstupu do odvětví, ALE vyžadována trvale
 •  osoby „ve výjimce“ (§ 3 odst. 2) a flotiláři (§ 4) a jejich pracovníci – odborné znalosti a dovednosti (tedy nemusí mít maturitu), které jsou přiměřené obsahu vykonávané činnosti (odborné znalosti a dovednosti neprokazují zkouškou)

všeobecné znalosti

 •  požadavek na maturitu nebo dokončené vyšší vzdělání – dopad zmírněn přechodnými ustanoveními

– pokud někdo maturitu nemá, může si ji dodělat do 42 měsíců
– maturitní zkoušku nepotřebuje ten, kdo ke dni nabytí účinnosti zákona poskytoval nebo zprostředkovával pojištění nebo byl za poskytování nebo zprostředkování zodpovědný nepřetržitě alespoň po dobu 3 let

odborné znalosti a dovednosti

 •  POJ – prokazuje se při vstupu do odvětví složením odborné zkoušky u akreditované osoby
 •  ZAJ – prokazuje se při vstupu do odvětví osvědčením o absolvování vhodného vzdělání nebo praxe
 •  pokud déle než 3 roky nepřerušeně osoba nedistribuuje (ani se přímo nepodílí, ani není za distribuci pojištění odpovědna), osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky přestává prokazovat odborné znalosti a dovednosti

 

 •  schválený poslanecký pozměňovací návrh: samostatná skupina 6 – zajištění (není požadována standardizovaná odborná zkouška)
 •  platí, že mám-li „vyšší“ zkoušku ze skupiny neživotních pojištění, automaticky prokazuje i zkoušky ze skupin „nižších“
 •  zkouška

– praktická (nejen znalostní otázky, ale i případové studie),
– transparentní – soubor otázek bude k dispozici na webu ČNB, veřejnost má možnost je
   připomínkovat
– zaměřená na znalosti a dovednosti využitelné při jednání se zákazníkem pro danou skupinu odbornosti (tedy ty produkty, které zprostředkovatel hodlá skutečně distribuovat)
– u akreditované osoby (oprávnění pořádat zkoušky a následné vzdělávání) – podle zkouškového řádu

 •  komise – zajišťuje řádný průběh zkoušky (nejedná se tedy o zkušební komisi, nic takového ze zákona nevyplývá)
 •  stačí písemná forma
 •  detaily zkoušky – vyhláška ČNB
 •  osvědčení o vykonání odborné zkoušky/o absolvování následného vzdělávání vydává akreditovaná osoba

Následné vzdělávání = prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti

 •  vychází z požadavku IDD – alespoň 15 hodin ročně (pro distribuci pojištění i zajištění)
 •  distribuce pojištění

– program následného vzdělávání může pořádat pouze akreditovaná osoba
– absolvování se prokazuje se osvědčením o absolvování následného vzdělávání (vydaném pořádající akreditovanou osobou)

 •  distribuce zajištění

– absolvování se prokazuje se osvědčením o absolvování následného vzdělávání (vydaném pořádající osobou)

Odbornost a důvěryhodnost důvěryhodnost (§ 70)

 •  podmínka důvěryhodnosti – trvale splňovat pracovník, VZ a jeho pracovník, DPZ a jeho pracovník a SZ FO
 •  osoba je důvěryhodná, pokud její dosavadní činnost (a život) dává předpoklad řádného provozování činnosti distribuce pojištění nebo zajištění
 •  u FO navíc podmínka plné svéprávnosti
 •  Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013
 •  posuzuje se nejenom bezúhonnost, ale i profesní nebo podnikatelská integrita – např.:
  • odsouzení za trestný čin,
  • pravomocně uložené sankce pro správní delikty nebo povinnost k náhradě škody (v souvislosti s výkonem funkce povolání, zaměstnání nebo podnikatelské činnosti),
  • jak osoba dostála svým závazkům vůči dohledu.

BROKER OFFICE JE ŠPIČKOVÝ PROFESIONÁLNÍ BROKERPOOL, SERVISNÍ ORGANIZACE NA TRHU. NABÍZÍ VÁM TOP PODPORU A PROVIZE NEJEN PRO VŠECHNY SKUPINY ODBORNOSTI V RÁMCI POJIŠTĚNÍ, ALE I NA SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, INVESTICE A DPS.

VŠE V JEDNOM SYSTÉMU MIA, ZA PODPORY ONLINE SROVNÁVAČE A SJEDNÁVAČE NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BOOSS A ONLINE PRODUKTOVÉ A OBCHODNÍ PODPORY BROKER POINT. 

Více na https://www.brokeroffice.cz/spoluprace-s-nami.

Kontaktujte nás. Získáte vše v jednom a za výhodných podmínek.

 

 

© 2019 BROKER OFFICE – Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá soubory cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s pravidly pro používání cookies.
Máte dotaz?